Anh Le

Anh Le

we get to make a living, we give to make a life

Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính, ĐHBK HN. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Fuzzing, Security Analytics và Big Data. Chuyên gia bảo mật đầu tiên của Việt Nam phát hiện lỗ hổng trong Google Chrome