Nguyen Giang Truong

Nguyen Giang Truong


Kỹ sư CNTT – Đại học BKHN. Trên 5 năm làm việc và cứu về Công nghệ An toàn thông tin. Lĩnh vực quan tâm: Web Security, SIEM, Big Data, nghiên cứu và phát triển các giải pháp An toàn thông tin.