Danh sách những website bị tấn công trong ngày 11/03

Hôm nay thứ 3 ngày 11/03 đã có 7 website của Việt Nam bị tấn theo hình thức (deface) đáng  chú ý đây đều là những web site có tên miền giáo dục(.edu).
  1. http://caungang.tvu.edu.vn/
  2. http://cpe.tvu.edu.vn/
  3. http://cndh.tvu.edu.vn/
  4. http://cncn.tvu.edu.vn/
  5. http://crcs.tvu.edu.vn/
  6. http://csp.tvu.edu.vn/
Cảm ơn Vis Team đã cảnh báo